За Сдружението

Сдружение „Цветница“ е организация с нестопанска цел в обществена полза.

От 2009 година сдружението разработва и управлява проекти финансирани от ЕС.

Ние предлагаме услуги в сферата на социалните дейности, утвърждавайки европейските критерии и стандарти във всички сфери на обществения живот.

Основните ни дейности са насочени към подпомагане на рисковите групи в обществото.

Ние:

Развиваме професионалното и личностното развитие на материално затруднените хора, граждани с тежко семейно положение, трайно безработни, хора в неравностойно положение чрез различни квалификации и преквалификации.

Популяризираме българската култура и история.

Оказваме помощ и съдействие на творците пред институциите за правата, интересите и възможностите им за представяне.

Стимулираме развитието на младежта, физическото възпитание и спорта.

Подкрепяме, отстояваме и развиваме ценностите на гражданското общество, прозрачността, публичната отчетност.

Насърчаваме активното гражданско участие в обществения живот.

Утвърждаваме ролята на гражданския сектор като представител на обществени интереси, равноправен и отговорен партньор на държавата, местната власт и бизнеса.

Актуален устав на Сдружение „Цветница“